Phòng Kế hoạch Tài chính

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các qui định của nhà nước và Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ:

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn thu hàng năm của Trường theo qui định của pháp luật về kế toán, cơ chế quản lý tài chính.

Đôn đốc và thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên, các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban giám hiệu tiết kiệm các khoản chi, tăng nguồn thu cho Trường.

Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ sự nghiệp của Trường;

Thực hiện việc tính toán và chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, nhân viên, lao động tại trường; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Trường đúng theo qui định hiện hành.

Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính.

Phối hợp với phòng Đào tạo & CTHSSV, phòng Hợp tác đào tạo và các cơ sở đào tạo thống kê tiết giảng làm cơ sở tính toán thù lao giảng dạy cho giáo viên.

Phối hợp với phòng Đào tạo & CTHSSV tổ chức công tác xét duyệt, cấp phát học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên.

Phối hợp với ban Công tác giáo trình theo dõi chi trả các khoản thanh toán in ấn và phát hành giáo trình.

Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị xây dựng quy trình mua sắm, thanh toán, quản lý tài sản.

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nhân lực tài chính, tài sản của Trường.

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định.

Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Trường giao.

Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành.