Chức năng:

Ban truyền thông tham mưu giúp Hiệu trưởng các trường thành viên thực hiện tham gia các công tác thông tin đối ngoại; bản tin thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng internet qua các trang mạng xã hội…, trên các phương tiện thông tin đại chúng, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch Truyền thông theo năm và theo từng giai đoạn cho những hoạt động thường niên của các trường thành viên, kịp thời đăng tải những bài viết về giới thiệu Trường, đơn vị, các hoạt động đoàn thể, thông tin - thông báo liên quan, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, giảng dạy, chính sách học bổng, khuyến khích ưu đãi, tin về cam kết việc làm, công tác xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của trường và đơn vị trong Nhà trường…

2. Tiếp nhận, khai thác tin, lưu trữ hình ảnh, video, tư liệu từ các chương trình, sự kiện của Nhà trường.

3. Tổ chức quản lý, biên tập, thu thập tài liệu, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung thông tin, hình ảnh trên Website Nhà trường và các trang mạng xã hội.

4. Thiết kế hình ảnh, video clip và phát hành các sản phẩm truyền thông tạo hình ảnh tốt đẹp cho Nhà trường.

5. Xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông và giao tiếp với các bên liên quan. Là đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Liên tục cập nhật các thông tin tuyển sinh mới trên báo đài, những quy định mới trong phương án tuyển sinh cũng như một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh.

6. Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các sự kiện của Nhà trường.

7. Thực hiện các nhiệm vụ về truyền thông khác do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu phân công.