Phòng Quản trị Thiết bị

Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trong trường, lập quy hoạch xây dựng, tu sửa và sử dụng các công trình xây dựng, công tác cung ứng theo dõi sử dụng và quản lý vật tư thiết bị phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất trong trường.

1. Bộ phận thiết bị vật tư

a) Chức năng.

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về quy hoạch, trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống trang thiết bị, máy móc của trường.

b) Nhiệm vụ.

- Phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch về trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, xây dựng và tổ chức hệ thống các phòng thí nghiệm, nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng kịp thời cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của trường;

- Trên cơ sở kế hoạch kinh phí hàng năm, tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị mới cho các đơn vị trong trường theo các quy định hiện hành;

- Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị và các phương tiện khoa học kỹ thuật phục vụ cho đào tạo và tổ chức đào tạo;

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị. Có kế hoạch sửa chữa và tổ chức thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Tổ chức kiểm kê định kỳ trang thiết bị, vật tư trong phạm vi tòan trường.

2. Bộ phận quản trị

a) Chức năng.

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản trị cơ sở vật chất của nhà trường.

b) Nhiệm vụ.

- Quản lý hạ tầng cơ sở của trường bao gồm đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cống rãnh… trong khuôn viên nhà trường, ngăn ngừa và đề xuất những giải pháp xử lý các hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý;

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhà bao gồm: nhà làm việc, xưởng, phòng thí nghiệm, lớp học, trong khu đất thuộc trường quản lý, quản lý toàn bộ hệ thống nhà ở của trường phân cho công chức viên chức ở trên đất trong địa phận của trường và ở ngoài địa phận của trường do trường quản lý;

- Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà giảng đường, nhà làm việc, nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập và nơi làm việc, đường xá, sân chơi và các khu vực trống được giao cho trường quản lý;

- Quản lý và vận hành hệ thống cấp thóat nước trong toàn trường. Đảm bảo thường xuyên có nước sử dụng cho hoạt động của trường. Tổ chức quản lý tốt việc sử dụng nước, chống lãng phí và thất thu tiền nước. Quản lý, tu sửa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp, thóat nước, đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên trường;

- Quản lý và vận hành hệ thống lưới điện của toàn trường, đảm bảo lưới điện trong trường luôn hoạt động để phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất. Chủ động nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm điện và chống thất thu tiền điện. Xây dựng kế hoạch và lập dự toán hàng năm cho việc sửa chữa, tu bổ hệ thống điện trong toàn trường;

- Tổ chức thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, hoa và cây cảnh, đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp, cây xanh bóng mát trong toàn trường;

- Lập kế hoạch và thực hiện tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của trường phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả;

- Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, mua sắm đồ gỗ, tiện nghi nội thất (bàn, ghế, tủ, đèn thắp sáng) của các phòng làm việc, hội trường, giảng đường phục vụ công tác học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của công chức viên chức và sinh viên tại các đơn vị chuyên môn trong toàn trường;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ trong toàn trường;

- Chủ trì và thực hiện việc kiểm kê đất đai, nhà cửa, phòng ốc do trường quản lý;

- Quản lý hệ thống phòng học giảng đường, chịu trách nhiệm mở, đóng cửa các phòng học, giảng đường theo đúng lịch đào tạo của trường.