Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP CẦN THƠ

Hiệu trưởng: ông Nguyễn Ngọc Hênh
Học vị: ThS. Quản lý giáo dục
Chuyên khoa I. Dược lý - Dược lâm sàng
Cử nhân: Quản trị kinh doanh
Cử nhân: Ngôn ngữ anh
Email: ngochenh@daivietcantho.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các  động của Trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Nhà trường.


Bài viết xem thêm