1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Bộ Phận Đào Tạo

1.1.1. Chức năng:

Giữ đầu mối trong hoạt động đào tạo của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển quy mô, ngành nghề đào tạo theo khả năng của Trường và nhu cầu của xã hội; Xây dựng, quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập của Trường; Giúp Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý và phát triển các bậc đào tạo theo hướng đa hệ, đa ngành, đa cấp.

1.1.2. Nhiệm vụ

a. Xây dựng chiến lược đào tạo cho Trường

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, nghiên cứu, xác định nhu cầu học tập của người học và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội trên cả nước. Trong đó tập trung vào khu vực thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Nam Bộ; dự báo chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch phát triển quy mô, ngành nghề đào tạo của Trường theo hướng đa ngành, đa cấp, đa hệ.

-  Phối hợp với các khoa xây dựng đề án hoàn chỉnh hồ sơ trình các cơ quan cấp trên có thẩm quyền xin mở ngành.

-  Kết hợp các đơn vị của trường như bộ phận kiểm định, các khoa, bộ môn để xây dựng chuẩn đầu ra, đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo so với yêu cầu của xã hội, giúp Hiệu trưởng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.

b. Quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, giáo trình

-  Cụ thể hóa và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo, hoặc bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo đúng với yêu cầu của bộ chủ quản.

-  Quản lý chương trình Đào tạo các hệ theo dõi, kiểm tra và có ý kiến trong việc các khoa xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo, trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt, trên cơ sở chương trình khung và các văn bản quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

-  Quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung chương trình đào tạo của các khoa.

-  Kiểm tra đôn đốc, các khoa biên soạn đề cương chi tiết môn học, biên soạn bài giảng tóm tắt, giáo trình phục vụ dạy và học.

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy

-  Kết hợp với các khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho các lớp, các ngành, các hệ trong mỗi năm học; có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học đúng tiến độ.

-  Biên chế, tổ chức lớp học, biên chế các lớp đông sinh viên, các lớp môn chung…

-  Phối hợp với các khoa, các cơ sở đào tạo theo dõi thời khóa biểu toàn trường, xếp thời khóa biểu các môn chung, các lớp văn hóa và của các ngành chưa có khoa.

-  Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa kiểm tra kỹ cương nề nếp giảng dạy và học tập; theo dõi việc chấp hành các nội quy, quy chế về đào tạo, nắm bắt tình hình giảng dạy của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.

-  Thống kê giờ giảng, tính giờ và đề nghị thanh toán thù lao cho giáo viên dạy vượt giờ, mời dạy và biên soạn giáo trình để Ban Giám Hiệu phê duyệt và phòng Tài chính tính tiền, chi trả theo chế độ của Trường.

-  Kết hợp với phòng Quản trị thiết bị, các khoa khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang bị phục vụ công tác giảng dạy của Trường.

d. Tổ chức thi học kỳ và quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

-  Thực hiện công tác khảo thí.

-  Theo dõi, quản lý tiến độ thi hết học phần.

-  Tổ chức thi tốt nghiệp.

-  Nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm.

-  Quản lý kết quả thi: Phòng Đào tạo quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo bảng điểm gốc từng học kỳ, từng khóa (Qua hệ thống sổ sách và bằng phần mềm quản lý điểm).

-  Sử dụng kết quả học tập và cung cấp cho các đơn vị liên quan để tính điểm rèn luyện và xét khen thưởng.

e. Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

-  Tiếp nhận hồ sơ SV từ Phòng Tuyển sinh.

-  Kiểm tra hồ sơ SV.

-  Lưu trữ hồ sơ SV.

f. Tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp

-  Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các quyết định để thực hiện thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007.

-  Thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp của Trường.

1.2.  Bộ phận Công tác Học sinh, Sinh viên

1.2.1. Chức năng:

Giúp việc Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, hoạt động rèn luyện và các hoạt động xã hội khác của sinh viên. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài Trường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên.

Tham mưu và đề xuất với Chi Bộ trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong học sinh, sinh viên.

1.2.2. Nhiệm vụ chung:

a. Nhiệm vụ Công tác chính trị

-  Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu khóa và thường kỳ cho học sinh, sinh viên theo qui định.

-  Phối hợp với Hội sinh viên và các tổ chức Đảng, Đoàn trong và ngoài trường trong công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

-  Phối hợp với Hội sinh viên và các tổ chức Đảng, Đoàn trong và ngoài trường trong công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

b. Nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ học sinh, sinh viên

-  Chủ trìvà phối hợp với các Khoa, Phòng ban có liên quan tổ chức đón tiếp sinh viên nhập trường.

-  Tổ chức tìm nguồn nhà trọ và giới thiệu nhà trọ, sắp xếp, đón nhận sinh viên vào ở KTX nội trú thuộc Trường. Ổn định tổ chức lớp, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường bầu Ban Cán sự lớp, BCH Chi đoàn Lâm thời. Cấp thẻ sinh viên.

-  Đảm nhận nhiệm vụ liên hệ giữa nhà trường và gia đình, địa phương. Định kì tổ chức đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Trường.

-  Đề xuất xét cấp các loại học bổng, trợ cấp xã hội và miễn/giảm học phí cho sinh viên theo các qui định hiện hành. Đề nghị trợ cấp các trường hợp sinh viên gặp khó khăn đột xuất.

-  Xác nhận chế độ chính sách xã hội cho sinh viên theo qui định hiện hành.

-  Phụ trách công tác Quản lý KTX, đôn đốc sinh viên thực hiện nội qui kí túc xá, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực trường.

-  Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa sinh viên của Trường với sinh viên các trường khác và nhân dân địa phương.

-  Tổ chức các dịch vụ phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ và tư vấn việc làm cho sinh viên.

-  Là một thành viên trong Ban tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp và các hoạt động truyền thông, quảng bá đầu vào, đầu ra … cho học sinh, sinh viên.

-  Hướng dẫn và Giải quyết các loại đơn, xác nhận và yêu cầu của học sinh, sinh viên theo đúng qui định hiện hành.

-  Quản lý, lưu trữ công văn có liên quan đến công tác sinh viên theo qui định hiện hành. Tham mưu, xây dựng, rà soát và chỉnh sửa qui chế và các qui định, qui trình liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

-  Phối hợp với Đoàn TNCSHCM và các phòng chức năng tạo điều kiện và tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động giải trí lành mạnh khác và các hoạt động từ thiện xã hội.

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức các sự kiện, hội nghị và học tập chung của Nhà trường.

-  Phối hợp với các đơn vị chức năng và Đoàn TNCSHCM chỉ đạo và tiến hành theo dõi việc rèn luyện của sinh viên.Tổ chức đánh giá rèn luyện sinh viên theo học kỳ và cuối khoá, tham gia xét tiêu chuẩn thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp. Điều phối việc Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị hình thức kỉ luật đối với các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế.


Thông tin liên hệ Phòng Đào tạo:

- Địa chỉ: 390 Cách mạng tháng 8 – P. Bùi Hữu Nghĩa – Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.625.2510 – 0292. 625. 7555

- Website: http://daivietcantho.edu.vn

- Email: tuyensinh@truongdaiviet.edu.vn

Hoặc hotline: 082.7670.999 – 082.7671.999