1. Chức năng

Phòng Đào tạo & CTHSSV có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu Nhà trường:

-  Quản lý, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, tổ chức giảng dạy đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và quy định của Trường đã ban hành.

-  Quản lý, tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên; Tư vấn pháp lý, học tập và việc làm cho học sinh sinh viên; Công tác an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội liên quan đến học sinh sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên;

-  Dự thảo các văn bản liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Đào tạo:

-  Lập kế hoạch và cập nhật các chương trình đào tạo mới phù hợp với định hướng của nhà nước và xu thế phát triển của xã hội;

-  Phối hợp với các khoa xây dựng các đề cương môn học/mô đun, tài liệu hướng dẫn học tập môn học/mô đun;

-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện biên soạn giáo trình. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập; Hướng dẫn các khoa tổ chức đào tạo ngắn hạn.

-  Quản lý liên kết đào tạo ở trong và ngoài trường;

-  Phối hợp với các phòng chức năng đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

-  Quản lý, theo dõi, xác nhận giờ giảng của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

-  Tham mưu xử lý các vi phạm trong hoạt động đào tạo;

-  Tổ chức các kỳ thi trong trường: thi học kỳ, thi tốt nghiệp;

-  Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của học sinh sinh viên;

-  Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh sinh viên;

-  Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho học sinh sinh viên;

-  Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo. Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định của Trường.

b. Công tác Quản lý HSSV:

-  Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên trúng tuyển;

-  Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho học sinh, sinh viên;

-  Làm đầu mối giúp Ban Giám hiệu trong các công tác sau:

+ Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh sinh viên cuối học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh sinh viên vi phạm nội quy, quy chế;

+ Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá, đầu năm học;

+ Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp;

-  Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với học sinh, sinh viên về học bổng khuyến khích, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên;

-  Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên;

-  Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên tham gia các tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường;

-  Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu;

-  Thực hiện tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho học sinh, sinh viên; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

- Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thông tin liên hệ Phòng Đào tạo:

- Địa chỉ: 390 Cách mạng tháng 8 – P. Bùi Hữu Nghĩa – Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.625.2510 – 0292. 625. 7555

- Website: http://daivietcantho.edu.vn

- Email: tuyensinh@truongdaiviet.edu.vn

Hoặc hotline: 082.7670.999 – 082.7671.999